Hội nhập

  • No categories
Hội thảo trực tuyến AJSI 2023 – Con đường dẫn đến trung hòa carbon

Sáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI) là một sáng kiến hợp tác công tư được đưa ra vào năm 2014 nhằm mục đích trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong khu vực ASEAN.
Năm nay, AJSI tổ chức hội thảo trực tuyến tập trung vào cách đạt được mức trung hòa carbon.

Hội thảo trực tuyến AJSI 2023 – Con đường dẫn đến trung hòa carbon

Sáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI) là một sáng kiến hợp tác công tư được đưa ra vào năm 2014 nhằm mục đích trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong khu vực ASEAN.
Năm nay, AJSI tổ chức hội thảo trực tuyến tập trung vào cách đạt được mức trung hòa carbon.