Hội nhập

  • No categories
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tường Chính phủ tại văn bản số 177/TB-VPCP và văn bản số 3701/VPCP-KTTH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và số 3701/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Cơ quan, doanh nghiệp phối hợp, triển khai các nội dung cụ thể như sau: