Mời tham dự Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư Made in Viet Nam

Kính gửi: Các Tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam và đăng tải dự thảo Thông tư trên trang điện […]