Hồ sơ gia nhập

Quyết định thành lập Hiệp hội Thép Việt Nam Chi tiết
Điều lệ Hiệp hội Thép Việt Nam Chi tiết
Đơn xin gia nhập Hiệp hội Chi tiết