Quyết định về việc sửa đổi và bổ sung QĐ số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ (SG04)Ngày 9/2/2018, Cục Phòng vệ Thương mại đã có quyết định số 538/QĐ-BCT về việc sửa đổi và bố sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ (SG04).

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

There are no comments yet

Other ...