Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của các nghị định về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóaHiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ nội địa và hàng hóa phi mậu dịch, quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; bãi bỏ các quy định về mã số, mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu, kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu tại các cửa khẩu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến đo lường, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Xem thêm ...