Lấy ý kiến Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10 ⁄2018 ⁄NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mạiThực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL 2024 của Bộ Công Thương, Cục Phòng vệ thương mại được giao chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định).

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc đăng tải xin ý kiến, Cục Phòng vệ thương mại  xin gửi hồ sơ Dự thảo 02 Nghị định. Cụ thể:

– Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, chi tiết xem tại đây.

– Dự thảo 02 Nghị định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, xem tại đây.

– Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, xem tại đây.

– Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, xem tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Pháp chế, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Hoàng Thị Quỳnh Anh; Điện thoại: 0936.563.437; Thư điện tử: AnhHtqu@moit.gov.vnAnpk@moit.gov.vn.

Xem thêm ...