Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37-2019⁄TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mạiNgày 28 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BCT (Thông tư 42/2023/TT-BCT) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 (Thông tư 37/2019/TT-BCT) của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM). Việc xây dựng Thông tư 42/2023/TT-BCT nhằm kế thừa những quy định còn phù hợp, tiên tiến và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn của Thông tư 37/2019/TT-BCT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong công tác miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Bố cục Dự thảo Thông tư gồm 03 Điều với các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đối với 08 điều khoản của Thông tư 37/2019/TT-BCT như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 về bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp PVTM;
  2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và tên Điều 10 về phạm vi xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM;
  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 về Thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM;
  4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 về Tiêu chí xem xét và hình thức miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM;
  5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 về Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ và yêu cầu Hồ sơ đề nghị miễn trừ bổ sung;
  6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 về nghĩa vụ nộp Báo cáo định kỳ;
  7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 về Kiểm tra sau miễn trừ;
  8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 26 về Thu hồi quyết định miễn trừ.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5, khoản 6 Điều 10 của Thông tư 37/2019/TT-BCT

Điều 3. Điều khoản thi hành

Việc ban hành Thông tư 42/2023/TT-BCT góp phần tạo lập khung khổ pháp lý toàn diện, hợp lý, khả thi nhằm bảo đảm cho công tác miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM đúng pháp luật, đạt hiệu quả, chất lượng, góp phần hữu hiệu vào công cuộc đấu tranh phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật PVTM trong bối cảnh thực tiễn. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 02 năm 2024.

Nội dung Thông tư 42/2023/TT-BCT xem chi tiết tại đây

Xem thêm ...