Cảnh báo đối với quy định mới của Philippines đối với sản phẩm thép.Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TCĐLCL) - Bộ Khoa học & Công nghệ đã có công văn số 672/TĐC-TBT về cảnh báo đối với quy định mới của Philippines đối với sản phẩm thép.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Đề nghị các Doanh nghiệp sản xuất thép có sản phẩm xuất khẩu sang Philippines nghiên cứu thông tin để tránh thiệt hại trong quá trình thực hiện xuất khẩu vào thị trường nước bạn. Đồng thời đề xuất các chính sách thích hợp gửi vè Bộ Công thương để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công thương xem xét, quyết định.

Xem thêm ...