Đánh giá Hệ thống tiêu chí sản phẩm đạt Thương hiệu quốc giaChương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ giao Bộ Công thương là cơ quan thường trực phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ giao Bộ Công thương là cơ quan thường trực phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tao dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế từ năm 2003 đến nay.

Đề có căn cứ tham khảo nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chí của Chương trình và triển khai các hoạt động hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp, Ban thư ký Chương trình THQG tiến hành khảo sát đánh giá tiêu chí đối với sản phẩm đạt THQG và nhu cầu của doanh nghiệp về đào tạo, nâng cao năng lực xây dựng, phát triển thương hiệu.

Thông tin chi tiết về phiếu khảo sát xin xem tại đây.

Xem thêm ...