Dự thảo ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trườngBộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.

Đề nghị Quý Công ty thành viên nghiên cứu nội dung dự thảo và gửi lại góp ý để Văn phòng Hiệp hội tổng hợp gửi phía Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp – Bộ CÔng Thương trước ngày 30/9/2022.

cv 5118. BCT ATMT vv gop y du thao QD cua TTg Chinh phu ban hanh DM cu the CN thiet bi sp cua nganh CN MT

Xem thêm ...