Dự thảo Nghị định về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóaBộ Công Thương vừa có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua hàng hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018. Bộ Công Thương cho biết, qua 18 năm thực hiện công tác quản lý hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá, Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, Nghị định số 51/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã tạo khung khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hoá tại Việt Nam phát triển, thu hút được nhiều đối tượng tham gia giao dịch, tạo môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu có được công cụ bảo hiểm giá để chủ động cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cân đối cung cầu.

Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình 18 năm thực hiện Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, Nghị định số 51/2018/NĐ-CP để xây dựng Nghị định thay thế kế thừa những nội dung hợp lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế tiến tới hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá phát triển bền vững.

Theo đó, quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định dựa trên:

Thứ nhất, tiếp tục kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị đính số 158/2006/NĐ-CP, Nghị định số 51/2018/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

Thứ hai, tuân thủ các quy định của Luật Thương mại, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về khung pháp lý.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định để phù hợp với sự phát triển của hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá trong giai đoạn hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của nhà nước.

Thứ tư, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về thể chế quản lý hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá, từ đó xây dựng các quy định của Nghị định phù hợp với thực tiễn cuộc sống và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Bộ Công Thương đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2026/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm ...