Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậuThực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên kết xây dựng sửa đổi thông tin, bổ sung một số điều của Thông số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tin).

Dự thảo Thông tư được xây dựng bảo đảm đồng bộ với các quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 06/2022/ND-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của quy định chính phủ giảm nhẹ phát khí thải nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gửi kèm theo). Nội dung sửa đổi hướng phát triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường các loại cây và bảo vệ tầng ô-dôn.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chăm sóc đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư (dự thảo Thông tư và dự thảo thảo gửi kèm theo ). Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến khí hậu) trước ngày 05 tháng 7 năm 2024 và gửi văn bản tệp góp ý qua chỉ thư điện tử để tổng hợp, hoàn thiện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Bá Tú, Cục Biến khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thư ký Tổ soạn thảo Thông tư); điện thoại: 0932796668; địa chỉ email điện tử: nbtu@monre.gov.vn / tunguyen.bca@gmail.com.

Nội dung chi tiết Dự thảo xin xem tại đây.

Xem thêm ...