Quản lý chất lượng thép theo quy định tại TTLT số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCNTrong hoạt động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan, có đề cập đến Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Đến ngày 21/9/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT bãi bỏ hầu hết các điều của TTLT số 58. Tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các sản phẩm thép. Do đó, việc có văn bản quản lý riêng về sản phẩm cần phải cân nhắc, xem xét.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm được nguyên tắc quản lý chất lượng đối với mặt hàng thép, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2946/TĐC-HCHQ gửi Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đề nghị cho ý kiến về một số nội dung sau:

  1. Sự cần thiết phải quản lý mặt hàng thép quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 hiện nay đang được áp dụng biện pháp quản lý theo TTLT số 58.
  2. Rà soát những mặt hàng thép kèm theo mã HS quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN cần tiếp tục đưa vào áp dụng biện pháp quản lý và đề xuất hình thức quản lý (như xây dựng QCVN, văn bản quy phạm pháp luật).
  3. Đề xuất, kiến nghị khác (nếu có).

Đề nghị các Doanh nghiệp thành viên VSA đóng góp ý kiến và gửi lại cho Văn phòng VSA trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp trả lời cho Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lương chuất lượng.

Nội dung chi tiết công văn của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng xin xem tại đây.

Xem thêm ...