Quyết định về việc sửa đổi và bổ sung QĐ số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ (SG04)Ngày 9/2/2018, Cục Phòng vệ Thương mại đã có quyết định số 538/QĐ-BCT về việc sửa đổi và bố sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ (SG04).

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Xem thêm ...