Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tường Chính phủ tại văn bản số 177/TB-VPCP và văn bản số 3701/VPCP-KTTHThực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và số 3701/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Cơ quan, doanh nghiệp phối hợp, triển khai các nội dung cụ thể như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG­­­­

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  3461 /BCT-XNK

Hà Nội, ngày 14  tháng 5 năm 2020

V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Kính gửi:

 

 

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam;

– Các Hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và số 3701/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Cơ quan, doanh nghiệp phối hợp, triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc

– Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 808/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 02 năm 2020, số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 và số 3701/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, theo đó: (i) cho phép mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở: Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng (tỉnh Lạng Sơn); Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long (tỉnh Quảng Ninh); (ii) đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác: Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo tối đa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và đảm bảo quy trình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, thủy hải sản xuất khẩu và hàng nguyên liệu cấp thiết nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước. Chỉ mở để giao thương hàng hóa, không cho phép xuất nhập cảnh đối với người.

– Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép mở lại tại văn bản số 177/TB-VPCP và văn bản số 3701/VPCP-KTTH nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh sớm trao đổi, thống nhất với các địa phương biên giới phía Trung Quốc để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cần đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động, không để lợi dụng việc mở các cửa khẩu phụ, lối mở này để buôn lậu, gian lận thương mại.

– Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục cập nhật, đưa tin thường xuyên về diễn biến giao nhận hàng hóa và các vấn đề liên quan khác tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt, khi Chính quyền phía Bạn có chính sách phát sinh đột xuất tác động đến hoạt động giao nhận, thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa của ta; kịp thời trao đổi, phản ảnh với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan để cùng phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hiệp hội, doanh nghiệp

– Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các khuyến cáo trước đây của Bộ Công Thương (như tại văn bản số 2532/BCT-XNK ngày 09 tháng 4 năm 2020); chủ động cân nhắc, điều chỉnh tiến độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu; đa dạng hóa hình thức vận chuyển – giao nhận hàng hóa, khai thác tối đa tuyến vận tải đường sắt liên vận để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ.

– Tiếp tục theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới để kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan, doanh nghiệp./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quốc Khánh

 

Xem thêm ...