Chương trình Xếp hạng Doanh nghiệp bền vững năm 2017Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững, VCCI phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức "Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017"

Kính mời Các Doanh nghiệp ngành thép đăng ký tham gia Chương trình xếp hạng Doanh nghiệp bền vững năm 2017.

Mục tiêu của chương trình:

  1. Đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững;
  2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;
  3. Thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững;
  4. Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;
  5. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;
  6. Thúc đẩy nhân rộng áp dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung chi tiết xin xem tại website: http://vbcsd.vn/detail.asp?id=771

 

Xem thêm ...