Công văn số 521/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CPNgày 18/2/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 521/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH13 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Để đảm bảo thực hiện đúng nội dung Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan đề nghị thực hiện các nội dung ban hành trong Công văn số 521/TCHQ-TXNK như sau:

– Việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và mức thuế suất thuế GTGT theo quy định.

– Chính sách giảm thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo phạm vi hàng hóa quy định tại Nghị quyết số 43/2022 và Nghị định số 15/2022.

Đối với việc khai thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT, đáp ứng tiêu cí nêu tại cột 8 “Tên sản phẩm”, cột 9 “Nội dung” của Phụ lục I và phần A Phụ lục III, cột 3 “Hàng hóa” của Phần B Phụ lục III, hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022 thì áp dụng thuế GTGT 10%.

Trường hợp hàng hóa tại Phụ lục I và Phụ lục II xác định mã số HS là:

– Chương (02 chữ số), không chi tiết nhóm (04 chữ số), phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc chương đó áp dụng thuế GTGT 10%.

– Chương (02 chữ số) có chi tiết đến nhóm (04 chữ số), không chi tiết phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc nhóm đó áp dụng thuế GTGT 10%.

– Chương (02 chữ số), có chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số), không chi tiết mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc phân nhóm đó áp dụng thuế GTGT 10%.

– Chương (02 chữ số), có chi tiết đến mã HS 08 chữ số thì chỉ mã hàng 08 chữ số đó áp dụng thuế GTGT 10%.

Có thể hiểu như sau:

a) 39 (2 chữ số) nếu ko có con -> toàn bộ 10%

b) 39.01 (4 chữ số) -> toàn bộ con của 39.01 10%

c) 3808.61 (6 chữ số) – >toàn bộ con của 3808.61 thuế 10%

d) 3808.59.10 (8 chữ số) -> chính là sản phẩm có mã hs 3808.59.10 thuế 10%

Xem thêm ...