Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện EVFTA giai đoạn 2020 – 2022Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (gọi tắt là EVFTA) giai đoạn 2020-2022 được ký chính thức ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam. Hiệp định đã được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày 12/02/2020 và Hội đồng châu Âu thông qua ngày 30/3/2020. Về phía Việt Nam, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định EVFTA ngày 08/6/2020.

Để triển khai cam kết mở cửa thị trường hàng hóa trong Hiệp định EVFTA theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện EVFTA giai đoạn 2020-2022.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2020 để Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

Chi tiết dự thảo và phụ lục kèm dự thảo tại file đính kèm.

Link: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/ctdtvb?id=15420&_afrLoop=69114347299770202#!%40%40%3F_afrLoop%3D69114347299770202%26centerWidth%3D0%2525%26id%3D15420%26leftWidth%3D100%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D5taeioonp_146

Xem thêm ...