Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9708/VPCP-NN ngày 25/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Toàn văn Dự thảo Tờ trình và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xin xem tại đây.

Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: Huetranmpi20@gmail.com. Hoặc Chuyên viên Trần Minh Huế. Điện thoại: 0986697278 trước ngày 30/5/2021./.

 

Xem thêm ...