Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dônHiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ tầng ô-dôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo bổ sung các cơ sở chăn nuôi bò, lợn quy mô lớn; các doanh nghiệp thuộc diện phân bổ hạn ngạch các-bon; phương pháp tính toán hạn ngạch phát thải cho từng cơ sở; điều kiện kinh doanh với đơn vị thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê KNK; sửa đổi quy định về trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon (mua, bán, đấu giá, nộp trả, vay mượn, chuyển giao, bù trừ), cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon, quy định về thu gom, xử lý chất được kiểm soát (HCFC)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng; doanh nghiệp chăn nuôi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê KNK; các doanh nghiệp khác thuộc diện kiểm kê KNK hoặc có nhu cầu mua bán tín chỉ các-bon; các doanh nghiệp thu gom, tái chế, kinh doanh các chất được kiểm soát.

Nội dung chi tiết của Dự thảo xin xem tại đây.

Đề nghị Các doanh nghiệp thành viên xem nội dung dự thảo và gửi ý kiến đóng góp về Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam theo địa chỉ email: vietnam.steel.association@gmail.com để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

 

Xem thêm ...