Góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đăng tải toàn văn Dự thảo Đề cương chiến lược phát triển các ngành thép, ô tô, sữa, thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện theo Nghị quyết số 151-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tại cuộc họp ngày 27 tháng 3 năm 2024 về việc giao Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương hoàn thiện Đề cương chiến lược phát triển các ngành thép, ô tô, sữa, thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đăng tải toàn văn dự thảo nội dung Đề cương, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo.

Nội dung chi tiết dự thảo: Đề cương chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam

Đề nghị Các doanh nghiệp thành viên xem nội dung dự thảo và gửi ý kiến đóng góp về Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam theo địa chỉ email: vietnam.steel.association@gmail.com để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

231-q-clct

Xem thêm ...