Góp ý dự thảo TT sửa đổi TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệpHiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy […]

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: đăng ký sửa đổi chế độ kế toán; tài khoản kế toán (nguyên tắc, phương pháp kế toán, kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản); báo cáo tài chính (lập, trình bày, thuyết minh, thời hạn nộp); áp dụng công nghệ thông tin trong kế toán; phân bổ giá gốc khoản đầu tư trái phiếu, mệnh giá trái phiếu; hạch toán khi công ty trách nhiệm hữu hạn sử dụng lợi nhuận sau thuế để tăng vốn góp; kế toán trong trường hợp thỏa thuận cung cấp dịch vụ công, góp vốn với doanh nghiệp khởi nghiệp; ghi nhận doanh thu đối với căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải tại đường link: https://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-thong-tu-sua-doi-thong-tu-200-2014-tt-btc-huong-dan-che-ke-toan-doanh-nghiep

Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội Thép trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Trân trọng,
Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...