Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyênThực hiện quy định tại điểm b khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công […]

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của quy định của Luật Đầu tư.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội Thép trước ngày 19/6/2023 để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

File đính kèm

Xem thêm ...