Dự thảo QCVN 03:2021/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháyHiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam đang tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo QCVN 03:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên cùng tham gia nghiên cứu và đề xuất […]

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam đang tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo QCVN 03:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên cùng tham gia nghiên cứu và đề xuất bằng văn bản gửi về Hiệp hội PCCC qua địa chỉ email vanphong@vfra.org (file .doc) trước ngày 31/05/2023 và cc cho Văn phòng Hiệp hội Thép để tổng hợp ý kiến.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

Xem thêm ...