Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4560/VPCP-KGVX ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030.

Đến nay, nội dung dự thảo Chiến lược đã cơ bản hoàn thành, Bộ Khoa học và Công nghệ kính gửi Quý Cơ quan dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 để nghiên cứu, có ý kiến làm cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nội dung dự thảo xin xem tại đây:

Dự thảo quyết định

Dự thảo tờ trình

 

Đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên gửi ý kiến góp ý trước ngày 18/11/2022 về Văn phòng Hiệp hội Thép theo email: vietnam.steel.association@gmail.com để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Xem thêm ...