KHẢO SÁT “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW”Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2021 của Bộ chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đạo hóa và hội nhập quốc tế” đã thực hiện được 10 năm và đạt được những kết quả nhất định với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong thời gian qua.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, VCCI tổ chức cuộc khảo sát “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW” nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, tình hình doanh nghiệp doanh nhân, cũng như tập hợp các kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước để tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới.  

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát online theo đường link ở bên dưới và vui lòng trả lời trước ngày 15/08/2021.

Xem thêm ...