Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuHiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tu xin xem tại đây.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên nghiên cứu nội dung Dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 31/10/2022 theo email: vietnam.steel.association@gmail.com.

Xem thêm ...