Tổng cục Hải quan lấy ý kiến tham gia cho dự thảo Thông tư Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuNhằm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hải quan và xây dựng thông tư thay thế các Thông tư: TT38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; TT số 62/2019/TT-BTC; TT 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020; TT 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021.

Nhằm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hải quan và  xây dựng thông tư thay thế các Thông tư: TT38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; TT số 62/2019/TT-BTC; TT 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020; TT 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021, Tổng cục Hải quan kính chuyển Quý Hiệp hội và doanh nghiệp thành viên tham gia ý kiến tham gia  cho dự thảo Thông tư này và gửi lại Tổng cục Hải quan (qua Ban Cải cách hiện đại hóa, địa chỉ email: cuonghth@customs.gov.vn).
Thời gian xin nhận lại: trong ngày 17/06/2022.

Xem thêm ...