Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chấtHiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo bổ sung các điều kiện đối với dự án hoá chất, chính sách khuyến khích đầu tư xanhsửa đổi quy định về quản lý hoá chất[1]; bổ sung quy định về quản lý hoá chất độc hại trong sản phẩm gồm hoá chất không được sử dụng, giới hạn hàm lượng; đánh giá rủi ro với sản phẩm; sửa đổi quy định về cung cấp thông tin về hoá chất[2]; bổ sung quy định về dịch vụ tư vấn dự án hoá chất… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hóa chất.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục xin xem tại đây.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên gửi ý kiến góp ý  trước ngày 21/11/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

 

Trân trọng,

Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...