Dự thảo TCVN sản phẩm thanh cốt có đầu mối nối bằng ống renViện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang lấy ý kiến đối với Dự thảo TCVN sản phẩm thanh cốt có đầu mối nối bằng ống ren cụ thể như sau:

TCVN (ISO 15698-1)

TCVN (ISO 15698-2)

TCVN (ISO 15835-1)

TCVN (ISO 15835-2)

TCVN (ISO 15835-3)

Nội dung chi tiết xin xem tại đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1ybwwcEWeqwJuoEgDjygRaeEfg50EQggO

Đề nghị Quý Công ty thành viên nghiên cứu và gửi lại ý kiến đóng góp để Văn phòng Hiệp hội tổng hợp chuyển cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 9/10/2022.

Xem thêm ...