Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38, Thông tư 39 về thủ tục hải quanNhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan và tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan gửi Hiệp hội doanh nghiệp dự thảo văn bản pháp luật quy định thủ tục hải quan về dự thảo sửa đổi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong thời gian qua, TCHQ đã nhận được sự quan tâm hợp tác của Hiệp Hội DN và các doanh nghiệp thành viên trong tham gia tham vấn và phản biện hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan và có liên quan đến hải quan.

Nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan và tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan gửi Hiệp hội doanh nghiệp dự thảo văn bản pháp luật quy định thủ tục hải quan theo bản đính kèm về dự thảo sửa đổi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông qua kênh hợp tác đối tác thường xuyên giữa Tổng cục Hải quan và Hiệp hội doanh nghiệp, chúng tôi kính mong nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp thành viên thuộc Hiệp hội phản hồi các ý kiến tham gia đối dự thảo Thông tư nêu trên hoặc tra cứu theo đường link https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong

Trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được ý kiến của quý Hiệp hội doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội trước ngày 15/7/2020.

(Tổng cục Hải quan)

Xem thêm ...