EC công bố quy định chính thức cho giai đoạn chuyển tiếp CBAMỦy ban Châu Âu đã công bố quy định chính thức về việc thực hiện giai đoạn chuyển tiếp của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon mới (CBAM). Giai đoạn chuyển tiếp CBAM bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2023 và sẽ kéo dài đến cuối năm 2025. Từ năm 2026, CBAM sẽ được triển khai đầy đủ.

Quy định chính thức được công bố mới đây đã làm rõ tất cả các khía cạnh của việc thực hiện trong quá trình chuyển đổi. Cơ quan đăng ký chuyển tiếp CBAM đang được Ủy ban Châu Âu thành lập và các công cụ CNTT khác cũng như tài liệu hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi cũng đang được xây dựng.

“Trong giai đoạn chuyển tiếp, các nhà nhập khẩu hoặc đại diện hải quan gián tiếp phải báo cáo về số lượng hàng hóa nhập khẩu, lượng khí thải trực tiếp và gián tiếp có trong chúng và giá carbon do lượng khí thải đó gây ra, bao gồm cả giá carbon do lượng khí thải có trong các nguyên liệu tiền chất có liên quan. “Báo cáo đầu tiên phải nộp trước ngày 31 tháng 1 năm 2024 đối với hàng hóa nhập khẩu trong quý 4 năm 2023. Báo cáo cuối cùng phải nộp trước ngày 31 tháng 1 năm 2026 đối với hàng hóa nhập khẩu trong quý 4 năm 2025.”

(Kallanish 8/2023)

Xem thêm ...