Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022-2027Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022 – 2027. Đề nghị Các Doanh nghiệp thành viên […]

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022 – 2027.
Đề nghị Các Doanh nghiệp thành viên nghiên cứu nội dung dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp gửi Ban soạn thảo trước ngày 5/5/2023.
Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây.

Xem thêm ...