Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật bảo vệ môi trường năm 2020; trong đó, Luật đã quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility) tại Điều 54 và Điều 55.

Để tham vấn, hoàn thiện nội dung này trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi quý cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.
Nội dung chi tiết dự thảo xin xem tại đây:
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp nghiên cứu và có ý kiến góp ý. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp chế – Bộ TNMT trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. Thông tin chi tiết liên hệ: ông Nguyễn Thi, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, điện thoại: 0915433389, email: nthi@monre.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp.

Xem thêm ...